برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد

برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد

برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد

برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد

پروژه محاسبه مساحت یک شش ضلعی در C++

به همراه فلوچارت برنامه